Łobuz vs. Lupež


Originally Posted by sokol View Post
But łobuz don't looks Slavic to me – and I can't see a Germanic or Romance root in this word either (if anything then the latter – Latin "lupus – wolf" probably??); Baltic is a possible but I wouldn't consider it very likely.
Pity, but I can only guess here.

Here is what Brückner said about łobuz:

(Słownik etymologiczny języka polskiego, p. 310)

łobuzie (15. wiek), 'zarosłe', łabuzie, łobozg, 'zielsko, chwasty'; »w błocie, łabuziu i trzcinie*, »lichym łabuziskiem*; słowo dziś za­ pomniane, ocalało w nazwie łobuza, 'ulicznika', łobuzować (się). Postać zmienna, tak co do pnia, jak i co do przyrostka, np. Marcin z Urzę­ dowa pisze: »w Labuziu* (t.j . ła­ buziu), W. Potocki: » rzucane w łobazie dziecko*, »grzechów łobazy*. Słowo istnieje tylko u nas i na Rusi, tam oznacza i wszelakie 'przy­ bory z plecionek'/ a wkońcu i całe 'budy, kramy', łabaznik 'handlarz zbożem czy mąką'. Nazwy: Łoboz; Łobzów, Łobżenica. Łobuz o 'uliczniku' całkiem dowolne (por. lampart). Pień łab-, łob- (por. wyżej łabaj?) znamy zresztą z serb. i czes. lábati, 'chłeptać, łykać', słowień. lábotati, 'paplać'; rus. łaboz, 'pochlebca', łabzit', 'schlebiać'; cerk. łobzati, czę­ stotliwe łobyzati, 'całować'.

As much as I can understand Polish, Brückner says that łobuz means 'hooligan, rascal, a street urchin' (cf. Slvn. hlapec 'urchin', Serb. klipan). This sounds to me as if it is close to Serbian lopuža/lupež 'scamp, rascal, thief' and these two words (łobuz and lopuža) may be closely related. It could possible be somehow connected to Latin lupus (Brückner mentioned lampart 'leopard'?). He also mentions Serbian and Czech lábati 'slurp, gulp', but I couldn't find that word neither in Czech nor in Serbian; althogh there is a Serbian word lapati 'slurp' (from halapljiv 'piggish, voracious', halapljivac 'glutton', h/alav 'greedy', po-hlepan 'greedy') and that word(s) may be linked to lopuža/lupež 'rogue, thief, rascal'. It also seems that Serbian lapati 'slurp' and lapiti 'steal' are closely related to Greek κλέπτω 'to steal'.

Finally, Brückner compares Russian laboz/laboz 'flatterer, sycophant', but I think it can hardly be directly related to Polish łobuz, albeit, for example, Serbian laskati 'flatter' (from oblizati, lizati 'lick') appears to be related to lisica 'fox' and lasica 'weasel'.

I forgot to mention that Serbian ala (hala 'dragon, monster, demon'), possible from alav/halav or halapljiv 'greedy', might be the same "little monster" as Yiddish lobus. Ala is an extremely voracious creature that eats people and whatever it finds in its neighborhood.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Comparative Linguistics, Slavonic languages

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: